تحلیل ﺑﻨﯿﺎدی«آموزش»
امروز چهارشنبه 01 بهمن 1399
مطالب مرتبط
اخبار بورسی و اقتصادی

      بخش اول

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار (و ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻞ) دارای ارزش ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ 
ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬاران ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮآورد اﺳﺖ. ارزش اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎزده 
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ ﻣﺸﺨﺺ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮآورد ارزش ذاﺗﯽ ﺳﻬﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ارزش ذاﺗﯽ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار (و ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻞ) دارای ارزش ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ 
ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬاران ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮآورد اﺳﺖ. ارزش اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎزده 
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ ﻣﺸﺨﺺ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮآورد ارزش ذاﺗﯽ ﺳﻬﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ارزش ذاﺗﯽ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.اﮔﺮ ارزش ﺑﺎزار ﮐﻤﺘﺮ از 
ارزش ذاﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و اﮔﺮ ارزش ﺑﺎزار ﺑﯿﺸﺘﺮ از ارزش ذاﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. 

-ﺗﻔﺎوت ﺗﺤﻠﯿ ﻞﮔﺮ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﻓﻨﯽ 
ﺗﺤﻠﯿ ﻞﮔﺮ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ذاﺗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ اوراق ﺑﻬﺎدار را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻮاﯾﺪ، 
ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺪﺳﺖ آورد. ﺗﺤﻠﯿ ﻞﮔﺮان ﻓﻨﯽ ﺗﺤﻠﯿ ﻞﮔﺮان ﺑﻨﯿﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻄﺎ 
رﻓﺘﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤ ﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی روﺷﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و دﺷﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺤﻠﯿ ﻞﮔﺮان ﻓﻨﯽ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اوراق ﺑﻬﺎداری ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ارزش ذاﺗﯽ 
ﻗﯿ ﻤﺖﮔﺬاری ﺷﺪ هاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ. 

-ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدی 
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔﺬاران اﺑﺘﺪا اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻞ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔﺬاری را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﺑﺨ ﺶﻫﺎﯾﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی آﺗﯽ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﮔﺮ ﺗﺤﻠﯿ ﻞﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزده 
ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. 

-ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزار 
ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ از ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮی ﻣﯿﺎن ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و اﻗﺘﺼﺎد وﺟﻮد 
دارد.اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻧﯿﺰ ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮﻋﮑﺲ، اﮔﺮ 
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻣﺘﺒﻠﻮر 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری دارای 
ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ از ﯾﮏ ﺟﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ اوج ﻣﯽرﺳﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در 
ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻮد ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﭘﺸ ﺖﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺳﭙﺲ اﻓﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﯿﺰش دوﺑﺎره 
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری دارای ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﺳﻬﺎم ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی 
ﻣﻬﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﺑﺎزار و اﻗﺘﺼﺎد راﺑﻄﮥ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ، اﻏﻠﺐ 
ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﯿﻤ ﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ در وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. 
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻨﻔﯽ از 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در زﻣﺎن رﮐﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و3 اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻌﮑ ﺲﮐﻨﻨﺪه، ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻨﻔﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﯽ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن در 
ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺤﺮا نﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ. 

-ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﺎزار 
ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔﺬاران ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﺮاﯾﯽ و ﻧﺤﻮة ﮐﺎر 
ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﻬﻢ وﺿﻌﯿﺖ آﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔﺬاران ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. 
ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨ ﯽﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎ هﻣﺪت، ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻏﯿ ﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﻮﯾﯽ 
ﮐﻪ از ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزار را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ 
ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد. دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺣﺮﻓﻪ ای ﭘﻮل ﻫﻢ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺎزار را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔﺬاران ﺣﺮﻓ ﻪای اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. 
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎﻧ ﻪﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﺟﻬﺖ ﺑﺎزار و ﻣﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن 
اﺳﺖ.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار در ﯾﮏ ﺳﺎل از 5000 ﺑﻪ 3000ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧ ﻪای ﺑﻪ 
ﻧﻈﺮ ﻧﻤ ﯽرﺳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﯾﮏ ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﻮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ 10درﺻﺪ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه، ﭼﻨﺪان اﺳﺎس ﻣﺤﮑﻤﯽ 
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در واﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬاران و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔﺬاران ﺣﺮﻓ ﻪای ﻧﻤ ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات را 
ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ، آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؟ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔﺬاران 
ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤ ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزار را ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ درك ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ 
ﺷﺮاﯾﻂ ادواری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. 

-اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎزار 
در ﺑﺨ ﺶﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﯾﺪه ای را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری 
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻗﯿﻤ ﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧ ﺺﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را از ﻧﻈﺮ روﻧﻖ ﯾﺎ رﮐﻮد 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔﺬاران ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎزار ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؟ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﯿﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم و 
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﻗﯿﻤ ﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺣﺎﻟﺖ رﮐﻮد ﮐﺎﻫﺶ 
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان رﮐﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺰ زﯾﺎدﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﯽ 
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری ﮐﺎﻫﺶ 
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از اﻓﻮل اﻗﺘﺼﺎدی، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻓﻮل روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﺎزده ﮐﻞ ﺳﻬﺎم 
(ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﻻﻧﻪ) ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ روﻧﻖ (اﻓﻮل) ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری، ﻣﻨﻔﯽ (ﻣﺜﺒﺖ) ﺑﺎﺷﺪ. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ 
ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﯿﺰان اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در ﻃﻮل 
اﯾﻦ دوره ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه، وﻗﺘﯽ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری وارد اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ روﻧﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﯿﻤ ﺖﻫﺎی ﺳﻬﺎم اﻏﻠﺐ ﺛﺎﺑﺖ 
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. 
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿ ﻞﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ:) اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎد آن را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ 
اﻓﺰاﯾﺶ در ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم را ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ. 
2)ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد روﻧﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، دوﻣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻬﻢ در ﺑﺎزار ﻣﻤﮑﻦ 
اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
3)ﻃﺒﻖ رﮐﻮدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺬﺷﺘﻪ، P/E ﺑﺎزار ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن رﮐﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻃﻮل ﺳﺎل آﯾﻨﺪه 
ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ. 

-ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﻌﺖ 
در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ واژة ﺻﻨﻌﺖ واژه ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎ ﺻﻨﻌ ﺖﻫﺎی ﻫﻤﭽﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی، ﺻﻨﻌﺖ 
داروﺳﺎزی، ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آﯾﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌ ﺖﻫﺎ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮔﻮﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﯾﮏ 
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﺷﺎ ﺑﻪای را در ﻇﺮف ﺷﯿﺸ ﻪای، ﯾﺎ ﻗﻮﻃﯽ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﯿﻞ ﺑﻨﻮﺷﺪ.آﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ 
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻇﺮوف اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﺸﻪ، اﺳﺘﯿﻞ و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم (ﯾﺎ دو ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﺸﻪ و ﻓﻠﺰات) را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. 
وﻗﺘ ﯽﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻄﻮط ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺠﺎری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻗﻀﯿﻪ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪ هﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، 
ﺗﺤﻠﯿ ﻞﮔﺮان و ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬاران ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﺷﻬﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﻃﺒﻘ ﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔﺬاری ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺟﺬاب اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ 
ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻ ﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺗﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﻌﺖ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻮل 
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ دارد. ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬاران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس و ﻣﺪلﻫﺎی ﺧﺎص از اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی 
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در 
ﻣﻮرد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﮑﺮﮐﻨﯿﻢ. از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪﯾﻦ دوره ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯽﺑﺮد. 
از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﭼﻪ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔﺬاری دارﻧﺪ. ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﻌﺖ در ﭘﯽ دارد، 
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد. 

-ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ 
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزار و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داد هﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن داد هﻫﺎی ﻓﺮوش، ﺳﻮد ﺳﻬﺎم، ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ، اﺑﺘﮑﺎرات و ﻏﯿﺮه ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣ ﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿ ﻞﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺨﺼﺺ 
ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿ ﻞﮔﺮان ﺻﻨﻌﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﺎرﮔﺰاری و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬاری ﺻﻮرت 
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ رو شﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﻌ ﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺮﺧﮥ ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. 
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﯾﻦ روش ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ. 
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن اﺳﺖ. 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ وﯾﮋ ﮔﯽﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻓﻖ دﯾﺪ آﺗﯽ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
•ﻣﺮﺣﻠﻪ اول؛ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺻﻨﻌﺖ 
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿ ﻞﮔﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺣﺪاﻗﻞ 3 ﻣﺮﺣﻠﻪ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻣﺮﺣﻠﮥ رﺷﺪ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ. 
ﻣﻔﻬﻮم ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﺤﺼﻮل داﺧﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد. 

ﻣﻔﻬﻮم ﭼﺮﺧﮥ ﻋﻤﺮ ﺻﻨﻌﺖ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 


·ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ: در ﻣﺮﺣﻠﮥ رﺷﺪ، رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در درون ﯾﮏ 
ﺻﻨﻌﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، وﻟﯽ اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻌﯽ در 
ﺣﯿﻄﮥ ﻓﺮوش و ﺳﻮد و ﺳﻬﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔﺬار ﺷﻮد ﺑﻪ 
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ رﻗﺎﺑﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺿﻌﯿﻒ از رده ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ. 
رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ زﯾﺎد اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎزده ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ 
ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ زﯾﺎد اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﻌﯿﯿﻦ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﺗﯽ 
دارد ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿ ﻞﮔﺮان اوراق ﺑﻬﺎدار از ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم 
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. در اواﯾﻞ دﻫﻪ 1980ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﯿﮑﺮو ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(اﻋﻢ از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮ ماﻓﺰار) 
ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. 

·ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﻮﺳﻌﻪ: در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮﺣﻠﮥ رﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. 
اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ رﺷﺪﮐﺮده و روﻧﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺮخ رﺷﺪ، ﮐﻤﯽ ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺻﻨﺎﯾﻊ 
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ دارای ﺛﺒﺎت ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﻦ 
ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻏﻠﺐ وﺟﻮه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 
·ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ: ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺻﻨﻌ ﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ (ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد) ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ رﺷﺪ 
آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎد لﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﺮخ رﺷﺪ آن ﭘﺎﯾﯿ ﻦﺗﺮ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ. در 
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺜﺒﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﻧﻮآوری در آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺎزار ﭘﺮ از رﻗﺒﺎ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ دارای 
ﺛﺒﺎت اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ آﻧﻬﺎ زﯾﺎد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ رﮐﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ. 

-ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺮﺧﮥ ﻋﻤﺮ ﺻﻨﻌﺖ 
ﻃﺒﻘ ﻪﺑﻨﺪی ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﭼﺮﺧﮥ ﻋﻤﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 
درون ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. اول اﯾﻨﮑﻪ، اﯾﻦ 
ﻃﺒﻘ ﻪﺑﻨﺪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده و ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ را در ﻃﺒﻘ ﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ 
ﻃﺒﻘ ﻪﺑﻨﺪی ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ. دوم اﯾﻨﮑﻪ، ﺣﺘﯽ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ 
ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اوراق ﺑﻬﺎدار، ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی 
ﺳﻬﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻮدﻫﺎ و رﯾﺴﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫﺪف ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻓﺮوش و ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﮋ ﮔﯽﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔﺬاران ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﺮﺣﻠﮥ رﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اراﺋﻪ ﺑﺎزده ﺑﺎﻟﻘﻮه 
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎص ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ و ﯾﺎ ﺿﻌﻒ 
ﻋﻤﻠﮑﺮد روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬاران ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری از 
ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬاران ﻋﻼﻗ ﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﯾﺴﮏ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ. 
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ (ﺑﻠﻮغ) ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً دارای ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ اﻏﻠﺐ در رﺷﺪ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم و ﺳﻮد ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ از ﺛﺒﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯽ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ 
اﻓﻮل ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد. واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ وارد اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، در دﻫﮥ 1990، در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و در ﺑﺨﺶ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﺎص ﺑﺎ اﻓﻮل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ. 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔﺬاران اﺳﺖ، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ وارد اﯾﻦ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻗﺘﺼﺎد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. در 
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ، وﻟﯽ ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ وﭘﮋﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔﺬاران اﺳﺖ. 

•ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم؛ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری 
دوﻣﯿﻦ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ در 
ﻃﯽ دوران رﮐﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﻨﺎﯾﻊ دارای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻌﻀﯽ از 
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ وﺧﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺴﯿﺎری از 
ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔﺬاران ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺳﻮدﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رﻧﮕﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات اداری و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ درﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻮده اﻧﺪ. در دﻫﮥ 1980ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ، ﻣﯿﮑﺮو ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و 
اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﺣﺘﯽ در آﯾﻨﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ رﺑﺎ تﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﯾﮑﯽ 
از اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺣﺎل رﺷﺪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ و دور اﺳﺖ. 
در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺣﺎل رﺷﺪ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ رﮐﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی 
ﻏﺬاﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﯽﻫﺎ، ﮔﻮﺷﺖ، ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﻏﯿﺮه را ﺑﺮ آورده ﺳﺎزﻧﺪ. ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺰء ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﺑﻪ 
ﺣﺴﺎب آورد. 
ﺻﻨﺎﯾﻊ ادواری، ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در آﻧﻬﺎ زﯾﺎدﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮب 
ﺑﻮده و در ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎدوام ﻣﺜﺎل ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ادواری 
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮدروﻫﺎ، ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎ و اﺳﺘﺮﯾﻮﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻣﺎن روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ 
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در زﻣﺎن رﮐﻮد اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اوﻟﻮﯾﺖ دوم ﺧﺮﯾﺪاری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن 
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻨﻮز از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ ادواری ﻣﻌﮑﻮس 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ روﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ. ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺎدن ﻃﻼ ﻧﻤﻮﻧ ﻪای از اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ. 
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﯿﺴﺖ.ﻃﺒﻘ ﻪﺑﻨﺪ یﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ 
اﻣﮑﺎ نﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه از 
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺎﻧﮑﺪاری، داراﯾ ﯽﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺜ ﺎ لﻫﺎی واﺿﺤﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ 
ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ نﺳﺎزی ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ. 
اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ یﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران دارد؟ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ در دور هﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، 
ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎری و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺮ خﻫﺎی ﺑﻬﺮه را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ 
ﺳﻤﺖ رﮐﻮد ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ادواری اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺪاﻓﻌﯽ 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔﺬاران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻬﺘﺮی در ﺧﺼﻮص 
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﯾﮏ ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﯽ در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه، ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ روی ﺻﻨﻌﺘﻬﺎی ﭘﺲاﻧﺪاز و 
وا مدﻫﯽ و ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﯽ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﻋﮑﺴﯽ 
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻋﺒﺎرات ﻓﻮق اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬاران ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام 
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬاری ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪن وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزار دارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺸﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎﺻﯽ 
ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ. 

•ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم؛ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﻌﺖ 
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿ ﻞﮔﺮ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬار ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ را ﮐﻪ ﺟﺰء ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻤﯽ ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻓﻬﻢ 
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬاران در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎص و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓ ﻖﻫﺎی آﺗﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. 
-ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ (ﮔﺬﺷﺘﻪ): ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دارای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ 
دارای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد هاﻧﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤ ﯽﺗﻮان ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﺮﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺴﯿﺮی را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد.ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن در ﺳﺎل 1370و 1380در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻣﺒﻨﺎ 
ﯾﻌﻨﯽ1369 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل 1382 اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش و 
رﺷﺪ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ (ﺗﺎرﯾﺨﯽ) را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﺴﺮی داد 
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪی را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. 
-رﻗﺎﺑﺖ: ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ در ﺧﺼﻮص ارزﯾﺎﺑﯽ آﯾﻨﺪه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. آﯾﺎ در 
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮدآوری و ﻏﯿﺮه، 
اﻣﮑﺎن ورود ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺪﯾﺪ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد دارد. 
ﻣﺎﯾﮑﻞ ﭘﻮرﺗﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﻗﺎﺑﺘﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪة ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ رﻗﺒﺎ در ﯾﮏ 
ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺖ در ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺪرت ﺻﻨﻌﺖ در ﺣﻔﻆ ﺑﺎزدة ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ، ﺑﻪ 
ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ 5 ﻋﺎﻣﻞ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد: 
1.ﺗﻬﺪﯾﺪ رﻗﺒﺎی ﺗﺎزه وارد 
2.ﻗﺪرت ﻣﺬاﮐﺮه ( ﭼﺎﻧ ﻪزﻧﯽ) ﺧﺮﯾﺪاران 
3.ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ 
4.رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن رﻗﺒﺎی ﻣﻮﺟﻮد 
5.ﻗﺪرت ﻣﺬاﮐﺮه (ﭼﺎﻧ ﻪزﻧﯽ) ﻋﺮﺿ ﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن (ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن) 
اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻧﯿﺮوی رﻗﺎﺑﺘﯽ، ﺳﻮدآوری ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ اﺟﺰای ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔﺬاری ﺗﺎﺛﯿﺮ 
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.ﺷﺪت ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ. 

-ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی آﺗﯽ ﺻﻨﻌﺖ: ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔﺬاران ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر آﺗﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ 
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی 
ﺳﻬﺎم ﺗﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؟ 
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار، ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ در ﻣﻮرد آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪ، 
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬاران ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺻﻨﻌﺖ و ﺿﺮﯾﺐ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮده و 
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ آﯾﻨﺪه دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ و 
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ راﺑﻄﻪ و ﺑﺮآورد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ، ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬاران در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﻌﺖ، 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد. ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖ اول اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ و 
ﻣﺎﻫﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روﺷﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد. 
-ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﻌﺖ در دوره ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺎل) ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ را از 
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ: 
1)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ و ﭼﺸ ﻢاﻧﺪازﻫﺎی آﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎد، ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺳﻮد ﺧﻮﺑﯽ را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟

)ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺒﺖ P/E ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﮐﺪام 
ﯾﮏ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﺮخ 
ﺗﻨﺰﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
3)ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه آﺗﯽ ﻣﻤﮑﻨﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ، ﺗﻮرم ﺟﺪﯾﺪ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، 
ﺟﺪﯾﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨ ﻪﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟ 

-ﺑﺮای ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﻌﺖ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، ﺳﺮﻣﺎﯾ ﻪﮔﺬاران ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ: 
1.در دﻫﮥ آﯾﻨﺪه ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و ﭼﺸ ﻢاﻧﺪاز رﺷﺪ را دارﻧﺪ؟ (در اواﯾﻞ دﻫﻪ1980ﺻﻨﻌ ﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ 
ﻣﯿﮑﺮو ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﻧﺮ ماﻓﺰار، ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور، ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ). 
2.ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻦآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؟ 

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اوراق ﺑﻬﺎدار، ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان از روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ 
رو شﻫﺎ از ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد رﻗﺒﺎی ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ را 
ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿ ﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻮدآوری ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. 

-ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار دﻻﻟﺖ ﺑﺮ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﻬﺎم دارد. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه 
روﺷ ﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬار ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﮐ ﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ در ﻣﺤﺪودة آن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در 
اداﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار و ﺻﻨﻌﺖ، ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﯽرﺳﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻣﺎ ﯾﻪﮔﺬار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ دو ﺟﺰء 
ﻣﻬﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮدﻫﺎی ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ و ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪﯾﻞ، درآﻣﺪ و ﻧﺴﺒﺖ P/E ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ. 

ارسال نظر براي اين مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی